Свободни позиции

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ КАЧЕСТВО

 

І. Основни длъжностни задължения:

 1. Ръководи и организира дейността по осъществяване контрол на качеството на производството.
 2. Координира връзките и организацията за спазване на стандартизационните изисквания за качеството на продукцията и влаганите суровини и материали.
 3. Създава информационна система за съществуващите стандартизационни и други документи, свързани с изискванията за качеството на продукцията.
 4. Разработва и утвърждава системата за организация на контрола на качеството на продукцията.
 5. Анализира причините за допуснато производство на несъответстваща продукция и предлага мерки за тяхното отстраняване.
 6. Контролира комплектността на проектната, конструктивната и технологична документация, свързана с внедряването на нова продукция.
 7. Предлага въвеждането на нови системи и съоръжения за подобряване на контрола върху качеството на продукцията.
 8. Ръководи и координира работата на служителите в отдел „Контрол на качеството на продукцията“.
 9. Планира, организира, контролира и анализира дейностите на отдела.
 10. Предлага търсене на отговорност от всички звена и лица допуснали нарушение на установените изисквания за качество и неизпълнение на дадените предписания.
 11. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

             

 

            ІІ. Необходима  компетентност  за  изпълнение  на  длъжността:

            1.Трябва да знае:

а/ Нормативните актове в областта на стандартизацията и изискванията за качеството на производството.

б/ Реда и условията за извършване и приемане на рекламации по отношение на суровините, материалите и качеството на готовата продукция.

в/ Методите за отчитане и анализиране на контролната дейност върху качеството на продукцията.

г/ Нормативните актове и стандарти, регламентиращи СУК.

д/ Нормативни актове, свързани с българските държавни стандарти.

 

ІІI. Изисквания за заемане на  длъжността:

 1. Образование: висше техническо – магистър (машинен инженер);
 2. Друга квалификация: работа с компютър;
 3. 3.      Професионален опит: над 5 години трудов стаж по специалността;
 4. Езикови умения: английски език;
 5. Свидетелство за управление на МПС кат. В.

Нашето предложение:
• Работа на трудов договор при пълен работен ден;
• Възнаграждение - по договаряне
Очакваме Вашата автобиография с телефонен номер за обратна връзка и коректен e-mail адрес.

Месторабота:

Асеновград / България