Проект ОП Конкурентноспособност

Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

или както популярно се нарича  ОП „Конкурентоспособност“, е една от седемте европейски програми в България, които получават безвъзмездно финансиране от Структурните фондове на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. В нея са залегнали стратегическите приоритети и насоки за развитието на българската икономика за периода 2007-2013 г. и е насочена към решаване на основните проблеми и бариери в икономическото развитие на страната.

Обща цел

Общата цел на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” е развитието на икономика, конкурентоспособна на европейския и световния пазар. За постигането на тази цел се предвижда стимулиране на икономиката на знанието и иновациите, повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия, увеличаване на инвестициите и експорта, както и създаване на благоприятна бизнес среда.

Специфични цели

  • Насърчаване на иновациите и повишаване ефективността на предприятията
  • Подобряване на бизнес средата

Приоритети на ОП „Конкурентоспособност”

По тази програма безвъзмездно финансиране получават проекти за:

  • създаване и развитието на стартиращи иновативни предприятия
  • технологична модернизация на предприятията и въвеждане на международно признати стандарти
  • изграждане на енергоспестяващи технологии и използване на възобновяеми енергийни източници
  • въвеждане на нови технологии и продукти
  • насърчаване на бизнес-кооперирането и клъстерите
  • изграждане на бизнес инкубатори и технологични центрове и други

Повече информация за Оперативна програма „Конкурентоспособност” може да намерите тук.

 

Може да разгледате нашият проект Балканкар Руен АД:

Обява Балканкар РУЕН АД 

Енергийна политика

Информация за сключен договор