„БАЛКАНКАР - РУЕН“ АД стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.077-1006 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

04 мар, 2021
                                                 

 

„БАЛКАНКАР - РУЕН“ АД

 

стартира на 02.03.2021г. изпълнението на проект

 

№ BG16RFOP002-2.077-1006

“Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 

финансиран, съгласно Договор № BG16RFOP002-2.077-1006-C01

по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

  •      Общата цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19

 

  •      Очакваните резултати от изпълнението на проекта са постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

 

  •      Стойност на проекта – 99 966,00 лв., от които 84 971,10 лв. европейско и 14 994,90 лв. национално съфинансиране

 

  •      Срок на изпълнение - 3 месеца (02.03.2021 - 02.06.2021г)

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект № BG16RFOP002-2.077-1006 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.